Naturreservat 
Sparresäters naturreservat bildades 2001 och omfattar ca 43 ha av egendomens lövskog och hagmark. Naturreservatet ligger vid fastighetens sydvästra och södra del, längs sjön Lången, hagmarker med ek dominerar området. Av ekarna, kvalificeras 13 stycken att kallas jätteträd. Med jätteträd menas träd vilka har minst en meter i diameter på sitt smalaste ställe, i brösthöjd. Naturreservatet består även av björk, ask, vildapel, sumpskog, alm och ung bokskog. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk som syftar till att skydda natur i Europa, Natura 2000.